EXPERIÈNCIA, ALT RENDIMENT I COMPROMÍS

Assessors en residus

Assessorament integral en qüestions medi ambientals relacionades amb l’activitat i la gestió de residus dels nostres clients.
Oficina Tècnica pròpia amb enginyeria industrial i medi ambiental.

GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS

FERRALLA I METALLS

RECICLATGE COURE / ALUMINI

VEHICLES FORA D’ÚS

RAEE’S I TRANSFORMADORS

DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL D’ESTOCS I MERCADERIES

RESIDUS ESPECIALS I NO ESPECIALS

BIOMASSA

TRANSPORT DE RESIDUS I CONTENIDORS